Pædagogiske Principper

I vores arbejde med børn fra 0-6 år er der en lang række pædagogiske principper der gør sig gældende. Det vi som medhjælpere og pædagoger primært er optaget af, i vores arbejde med børnene, er kommunikation og relation. Måden vi er sammen med børnene på, afspejler institutionens kultur, værdier, og vores menneskesyn.

 

Vuggestue børnene er som oftest 10-11 måneder når de starter hos os. Deres forældre er deres nære trygge voksne, det kan derfor være svært for nogle børn at ”give slip” i forbindelse med vuggestue start. Andre børn smiler og vinker farvel med det samme – børn er meget forskellige og har forskellige behov, vores udgangspunkt er derfor altid, at børnene behandles forskelligt. I børnenes opstartsfase i vuggestuen vil vi derfor være opmærksomme på ikke at overstimulere barnet, men tilbyde kontakt i det omfang barnet har lyst til at tage imod. Først når børnene er blevet trygge ved os begynder relationen at opstå og udvikle sig, og barnet begynder at bruge os som ”stand in” for mor eller far.

 

Medhjælperne og pædagogerne i vuggestuen er altid optaget af barnets/børnenes trivsel og udvikling.

 

Omsorgen for barnet kan beskrives i fire punkter:

  • Fysisk pleje (bleskift, mad, påklædning osv.)

  • Emotionel kommunikation: At være lydhør og opmærksom på barnets signaler og følelsesmæssige behov.

  • Pædagogisk omsorg: Invitation til at deltage i fælles aktiviteter, der efterhånden udvikler sig fra at være fælles/voksenstyret til at være selvstyrede aktiviteter.

  • At lade barnet være i fred, når det har brug for det.

Vuggestue børn udvikler sig i en rivende fart! De lærer utroligt meget på relativ kort tid. Børnenes motoriske og sproglige udvikling i vuggestue tiden er meget omfattende. Børnene kommer som babyer der ofte sidde stiller (eller kravler) og pludrer, til i løbet af en periode på 2 år at have udviklet sig til hoppende, løbende og fortællende børn, der er i stand til at have en dialog med andre børn eller voksne. Det er vores pædagogiske opgave at udfordre og stimulere alle udviklingsområder hos det enkelte barn: Social kompetence, Personlig kompetence, Motoriske færdigheder, sproglig udvikling og intelligens. Via en struktureret hverdag sikrer vi nogle trygge pædagogiske rammer der giver børnene de mest optimale udviklings muligheder. Vi arbejder ud fra et uge skema med planlagte aktiviteter der er målrettet og tilpasset den enkelte vuggestue gruppe. Vi arbejder også med læreplans temaer (vedlagt) der ligeledes tager udgangspunkt i de enkelte udviklingsområder.

 

Hverdagen i Børnehuset er som beskrevet forholdsvis struktureret, dvs. at børnene har faste spise tidspunkter og faste sove tider. Det betyder også at leg og aktiviteter er muligt på bestemte tidspunkter. På trods af dette er det vigtigt at nævne at intet er vigtigere end det enkelte barns behov. Dvs. er et barn træt, sultent, ked af det eller andet, er det vigtigst at opfylde barnets behov uanset hvad klokken er, eller hvad der står på programmet. Små børn finder tryghed i faste voksne, rutiner og kendte rammer (små børn bliver hurtigere end større børn mættet af sanseindtryk). Når børn er trygge har de, de bedste betingelser og forudsætninger for at lære og udvikle sig positivt.

 

 Hverdagen i Børnehuset bliver principielt observeret, analyseret og reflekteret af pædagogerne og relateret til de seks pædagogiske læreplans temaer. God pædagogik sørger for, at alt dette sker i et levet og engageret hverdagsliv og ikke i form af belærende aktiviteter. Det der er kendetegnet for vores pædagogik er blandt andet at børnene hvert eneste sekund er i en læreproces. Modsat de ældste børnehavebørn og skolebørn er vuggestuebørn ikke bevidste om deres egen læring. Pædagogerne er de professionelle, hvilket netop indebærer at de sammen med børnene skaber et læringsmiljø, der åbner muligheder for børnenes trivsel, læring og udvikling – hvilket pædagogerne i dag observerer, dokumenterer og evaluerer.

 

Et andet vigtigt pædagogisk princip i børnehuset er, at vi er gode formidlere i forhold til børnenes forældre. Forældrene sætter stor pris på at vi er imødekommende og tager os tid til at fortælle dem om deres barns hverdag. Dialogen og samarbejdet imellem personalet og forældrene er alfa omega i forhold til god omsorg for barnet. Daglige informationer fra forældrene om hvordan det enkelte barn har sovet eller spist er ligeledes vigtig for dagens forløb i institutionen. Vores formidling af dagligdagen foregår også via vores intranet – BørneLynet.

 

Medhjælpere og pædagoger i børnehuset er i høj grad repræsentanter for, og udviklere af, børnehusets pædagogiske fundament og værdier. Personalet er derfor også ansvarlige for en åben, positiv og imødekommende stemning overfor både børn og forældre, men også overfor hinanden.